Natječaj na popunu radnih mjesta

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OSNOVNA ŠKOLA «NOVA BILA» NOVA BILA, Nova Bila bb, 72276 NOVA BILA

ID broj: 4236109570000  Tel/faks. 030/707-027,  ravnatelj:030/708-057 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Nova Bila, 8.4.2022

 

Temeljem članka 57. Zakona o osnovnom školstvu (Sl. novine KSB“ br. 11/01), članka 64. Statuta škole, članka 3. Uredbeo postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Sl. novine KSB „ broj:7/19), te Suglasnosti broj: 03-30-6/22   od  28.3.2022.., OŠ „Nova Bila“ Nova Bila raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

 1.      Nastavnik povijesti,  10 sati tjedno, 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme do  povratka djelatnice s bolovanja a najdulje do 30.6.2022

2.      Nastavnik likovne kulture  8 sati tjedno 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme do 30.6.2022 (stalna potreba škole za 2021./2022. Godinu)

3.       Nastavnik katoličkog vjeronauka 16 sati tjedno 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme.

4.      Učitelj razredne nastave, 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme  do povratka djelatnice s porodiljskog bolovanja , a najdulje do 30.6.2022. godine.

5.      Nastavnik glazbene kulture 1 izvršitelj na neodređeno radno  vrijeme – stalna potreba škole.

 

UVJETI NATJEČAJA:

 

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu FBiH (Sl. novine F BiH“ br: 26/16), kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnom školstvu KSB („ Sl. novine KSB“ broj: 11/01, 11/04 i 17/04), Nastavnim planom i programom na hrvatskom jeziku za osnovne škole, Dopunama nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za osnovne škole, Pedagoškim mjerilima za osnovne škole, te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji radnih mjesta u OŠ „Nova Bila“ i to:

-          Završen  VSS VII/1 ili 300 ECTS bodova odgovarajuće struke

    U prijavi  na natječaj kandidati su dužni dostaviti sljedeće podatke: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresu, te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje i životopis.

 

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

-          Izvod iz matične knjige rođenih,

-          Uvjerenje o državljanstvu,

-          Diploma o završenoj školi, odnosno fakultetu (diplome za oba ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja s dodatcima diplome) za točke 1.2.3.4 i 5

Pored obvezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju (potvrda, uvjerenje) na temelju koje će se izvršiti bodovanje prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja (stručna sprema, položen stručni ispit, prosjek ocjena na fakultetu, radni staž, napredovanje u zvanju, socijalne prilike, te ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnih prava iz Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihove obitelji).

Svi dokumenti predaju se kao izvornici ili ovjerene preslike (ne starije od 6. mjeseci).     

 

Nakon primitka prijava na natječaj, Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa pregleda sve pristigle prijave i dostavljene dokaze, utvrđuje njihovu ispravnost i sastavlja popis kandidata među kojima se provodi izborni postupak. O pismenom i usmenom dijelu ispita kandidati će biti blagovremeno obaviješteni

Za kandidate koji ne pristupe pismenom ispitu i usmenom intervjuu smatrat će se da su odustali od natječajne procedure.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Odluka o prijemu u radni odnos izabranog kandidata zajedno s Listom uspješnih kandidata dostavit će se svim kandidatima.

 Po pravomoćnosti odluke o izboru zaposlenika, a prije potpisivanja ugovora o radu, izabrani kandidat dužan je dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje posla, te Uvjerenje o nekažnjavanju.

 

    Dokumentacija dostavljena  na natječaj kandidatima se ne vraća, a može se preuzeti u školi nakon okončanja natječajne procedure.

    Natječaj ostaje otvoren osam (8.) dana od dana objavljivanja Obavijesti  u „Dnevnom listu“ i sadržaja natječaja na WEB stranici  https://www.osnovabila.ba.

  Za sve dodatne obavijesti kandidati mogu kontakti tajništvo škole na broj telefona škole.

   Prijave dostaviti isključivo poštom na adresu Osnovne škole „Nova Bila“ u Novoj Biloj s naznakom „Prijava na natječaj NE OTVARATI“.

ADRESA:  OŠ „Nova Bila“

Nova Bila bb

72 276 Nova Bila

 

 

 

Ravnatelj škole:

Josip Popović, prof.

Tražilica