NATJEČAJ

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OSNOVNA ŠKOLA «NOVA BILA» NOVA BILA, Nova Bila bb, 72276 NOVA BILA

ID broj: 4236109570000  Tel/faks. 030/707-027,  ravnatelj:030/708-057 E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Nova Bila, 12. 8. 2022

 

Temeljem članka 57. Zakona o osnovnom školstvu (Sl. novine KSB“ br. 11/01), članka 64. Statuta škole, članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Sl. novine KSB „ broj:7/19), te Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa broj: 03-30-1/2022-166   od  5. 8. 2022., OŠ „Nova Bila“ Nova Bila raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

1.      Nastavnik likovne kulture - 8 sati tjedno 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme do 30.6.2023

2.       Nastavnik katoličkog vjeronauka - 14 sati tjedno 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme

3.      Spremačica - 1  izvršitelj na neodređeno radno vrijeme

 

OPIS RADNOG MJESTA:

1. Nastavnik likovne kulture sudjeluje u neposrednom odgojno obrazovnom radu s   učenicima  od VI. do IX. razreda sukladno Nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku za osnovne škole, priprema i vodi  učenike na natjecanja na svim razinama (školska, općinska, kantonalna, državna) vodi slobodne aktivnosti učenika, stručno se usavršava, radi u stručnim tijelima škole, radi na pedagoškoj dokumentaciji škole, surađuje s roditeljima učenika, pedagogom i knjižničarom, surađuje s lokalnom zajednicom, vrši dežurstvo u školi i radi druge poslove po nalogu ravnatelja škole i u skladu s Pedagoškim mjerilima za osnovne škole na području KSB.

2. Nastavnik katoličkog vjeronauka sudjeluje u neposrednom odgojno obrazovnom radu s   učenicima od I. do V. razreda sukladno Nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku za osnovne škole,  priprema i vodi učenike na natjecanja na svim nivoima (općinsko, kantonalno, državno), vodi slobodne aktivnosti učenika, stručno se usavršava, radi u stručnim tijelima škole, radi na pedagoškoj dokumentaciji škole, surađuje s roditeljima učenika, pedagogom i knjižničarom, surađuje s lokalnom zajednicom, vrši dežurstvo u školi i radi druge poslove po nalogu ravnatelja škole i u skladu s Pedagoškim mjerilima za osnovne škole na području KSB.

3. Spremačica obavlja sljedeće poslove:

čišćenje prostorija škole (učionice, hodnici, sanitarni čvorovi, uredi, ulaz ispred zgrade - prema rasporedu kojeg odredi ravnatelj škole), čišćenje održavanje školskog namještaja, unutarnje i vanjske stolarije, čišćenje radijatora, održavanje ukrasnih biljaka u prostorijama, odgovara za inventar u prostorijama koje čisti, prijavljuje uočena oštećenja prostorija ili namještaja kućnom majstoru – domaru, prije napuštanja radnog mjesta provjerava da li su prozori zatvoreni, sva rasvjetna tijela isključena i sve slavine za vodu zatvorene, održava čistim dvorište zgrade, u okviru poslova je i uloga portira - dežurne osobe (zajedno s dežurnim učenikom i dežurnim nastavnikom), reagiranje u slučajevima vršnjačkog nasilja i nasilja u školi u skladu s Protokolom o postupanju u slučaju nasilja u školi, pomaganje domaru u obavljanju poslova ukoliko je to potrebno, dostava službene pošte (po potrebi), obavljanje terenskih poslova vezanih za rad škole (po potrebi).

 

Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme

 

Mjesto rada za poziciju 1 i 3 je OŠ „Nova Bila“, a za poziciju 2 je OŠ „Nova Bila“ i Područna škola Grahovčići.

Radno vrijeme utvrđuje se rasporedom sati (za pozicije 1 i 2), a za poziciju 3 od 12:00 do 20:00 sati (druga smjena).

 

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa

Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnoga prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnoga reda te protiv službene dužnosti, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.
Radni odnos u školi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz prethodnog stavka. 

Prednost pri zapošljavanju

Prednost pri zapošljavanju u školi imaju kandidati koji se na natječaj jave s pravom prioriteta (tehnološki višak i osobe s nepotpunom normom u statusu na neodređeno radno vrijeme ) ostvaren u školama u KSB u okviru NPP-a u kojem je ugovor sklopljen. Ako se na natječaj prijavi više kandidata koji imaju pravo prioriteta, pravo prednosti će se utvrditi na temelju Kriterija i procedure za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u KSB –  https://mozks-ksb.ba/hr/dokumenti/.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju kandidati koji dostave dokaze da imaju prednost na temelju  Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, uz obvezno dostavljanje dokaza od zakonom mjerodavne institucije. 

Obvezna dokumentacija

  • Vlastoručno potpisana prijava koja sadrži:  ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, naziv dnevnih novina ili web stranice škole u kojima je oglas objavljen s datumom objave i popis priložene dokumentacije.
  • Životopis
  • Izvadak iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o državljanstvu
  • Diploma o završenom fakultetu (za radna mjesta od 1. i 2. – VSS VII/1  ili 300 ECTS bodova po bolonjskom procesu).
  • Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (za radno mjesto pod rednim brojem 3)

Pored obvezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju (potvrda, uvjerenje) na temelju koje će se izvršiti bodovanje prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja (stručna sprema, položen stručni ispit, prosjek ocjena na fakultetu, radni staž, napredovanje u zvanju, socijalne prilike, te ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnih prava iz Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihove obitelji).

 

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj s pravom prioriteta na temelju članka 7. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva u KSB/SBK prilaže još:

  • Rješenje o proglašenju tehnološkog viška ili potvrdu o nepotpunoj normi s brojem sati koji nedostaju
  • Ovjerenu bodovnu lista iz škole u kojoj je djelatnik/ca proglašen/a tehnološkim viškom ili u kojoj je ostao/la bez dijela nastavne norme
  • Dokaz o duljini radnog staža u obrazovanju nakon stjecanja stručne spreme (dokaz iz PIO/MIO ).

Svi dokumenti predaju se kao izvornici ili ovjerene preslike ne starije od šest mjeseci.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Potpunom i blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u propisanom roku i sadrži urednu obveznu dokumentaciju.

Obveza testiranja

Kandidati koji se prijave na natječaj na pozicije 1. i 2. obavezni su pristupiti testiranju koje se sastoji od pismenog i usmenog ispita.

Kandidati koje se prijave na poziciju 3. obvezni su pristupiti intervjuu.

Izuzetak su kandidati koji se pozivaju na pravo prioriteta na temelju članka 7. Kolektivnog ugovora. Kandidati iz prethodnog stavka trebaju pristupiti samo intervjuu na kojem će s njima biti obavljen razgovor s ciljem upoznavanja i utvrđivanja općih osobina i motiviranosti za rad u ovoj školi. Navedeni kandidati se ne ocjenjuju na intervjuu i automatski se uvrštavaju na listu uspješnih kandidata s naznakom da se primaju po pravu prioriteta.

Za kandidate koji ne pristupe testiranju i intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Način obavještavanja kandidata

Obavijesti  koje će biti objavljene na WEB stranici  https://www.osnovabila.ba.

– Obavijest kandidatima čija dokumentacija nije potpuna s obrazloženjem,

– Obavijest o vremenu i mjestu održavanja pismenog ispita i intervjua – najmanje tri dana prije održavanja,

Obavijest o rezultatima pismenog ispita.

Obavijest o prijemu u radni odnos izabranog kandidata, Odluku o prijemu, Listu uspješnih kandidata s bodovima svim kandidatima dostavlja ravnatelj škole isključivo poštom, u roku od osam dana od dana donošenja Odluke. 

Obveze primljenih kandidata

Po pravomoćnosti odluke o izboru zaposlenika, a prije potpisivanja ugovora o radu, izabrani kandidati dužni su dostaviti liječničku potvrdu mjerodavne javne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj radnoj sposobnosti te nalaz na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o nekažnjavanju.

Način i rok prijave na natječaj

Prijave dostaviti isključivo poštom na adresu Osnovne škole „Nova Bila“ u Novoj Biloj s naznakom „Prijava na natječaj NE OTVARATI“.

ADRESA:  OŠ „Nova Bila“

Nova Bila bb

72 276 Nova Bila

 

  Za sve dodatne informacije kandidati mogu kontakti tajništvo škole na broj telefona

 030/707-027 ili putem e-mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (kontakt osoba: Divna Štrbac)

 

Natječaj ostaje otvoren osam dana od dana objave.

 

 

 

 

Ravnatelj škole:

Josip Popović, prof.

 

 

Tražilica